Oznakowane poziome w ciągach komunikacyjnych

Oznakowane poziome w ciągach komunikacyjnych

Oznakowanie poziome to znaki drogowe, które umieszczane są na nawierzchni jezdni, dróg i ulic oraz ciągów komunikacyjnych w budynkach przemysłowych. Poziomie znaki drogowe przyjmują postać linii, pasów, strzałek, piktogramów, elementów punktowych i napisów. Występują w kolorze białym lub żółtym z zastrzeżeniem, że znaki barwy żółtej są tymczasowe i nadrzędne w stosunku do białych. Oznakowanie poziomie może występować samodzielnie, ale najczęściej towarzyszą mu znaki pionowe.

Oznakowanie poziome a regulacje prawne

Zasady umieszczania oznakowania poziomego na drogach reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przepisy prawne można z powodzeniem odnieść także do oznakowania poziomowego w ciągach komunikacyjnych na halach przemysłowo-magazynowych czy parkingach. Oznakowanie poziomie ma na celu organizację ruchu drogowego i zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom. Wpływa na optymalną przepustowość pojazdów, minimalizuje ryzyko wystąpienia kolizji i umożliwia sprawne przemieszczanie się osób oraz pojazdów po drogach publicznych i wewnętrznych. Zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni dróg i wskazuje miejsca postojowe.

Oznakowanie poziomie pełni funkcje prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące oraz nakazujące. Musi być bezwzględnie stosowane na drogach krajowych i wojewódzkich, natomiast na drogach powiatowych i gminnych oznakowanie poziomie jest zalecane. Natomiast na wszystkich drogach znaki poziomie muszą znaleźć się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, przejazdach kolejowych i tramwajowych, na dojazdach do tuneli i w miejscach niebezpiecznych. Oznakowanie poziomie musi charakteryzować się czytelnością w dzień i w nocy oraz wysokim współczynnikiem odblaskowości bez względu na warunki wilgotnościowe. Szorstkość znaków poziomych musi być zbliżona do parametrów szorstkości nawierzchni.

Jak powinno wyglądać oznakowanie poziome?

Podstawowe rodzaje znaków poziomych to znaki podłużne w postaci linii równoległych do osi jezdni oraz znaki poprzeczne, które wyznaczają ruch pieszych i rowerzystów w poprzek drogi oraz wskazują na linie warunkowego i bezwzględnego zatrzymania pojazdów. Biorąc pod uwagę grubość linii w oznakowaniu poziomym, może być ono cienkowarstwowe lub grubowarstwowe. Linie w oznakowaniu poziomym mogą być ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, a także segregujące lub krawędziowe. Warto również wspomnieć o strzałkach kierunkowych w funkcji naprowadzającej oraz znakach uzupełniających. Do tych ostatnich zaliczamy trójkąty podporządkowania, koperty czy znaki stop. Do systemu oznakowania poziomego należą także punktowe elementy odblaskowe.

Oznakowanie poziomie musi być widoczne w każdych warunkach, odporne na ścieranie i blaknięcie pod wpływem promieni UV oraz atestowane i zgodne z normami krajowymi i europejskimi. Znaki poziomie muszą być trwałe, nie mogą ulegać zabrudzeniom, a metoda ich aplikacji powinna odpowiadać wymogom ekologii. Oznakowanie poziome wykonują wyspecjalizowane firmy. Używają one nowoczesnych maszyn oraz specjalistycznych farb drogowych, w tym chemoutwardzalnych. Ich alternatywą są farby termoutwardzalne czy rozpuszczalnikowe, a także taśmy odblaskowe. Do malowania pasów na autostradach wykorzystuje się natomiast farby strukturalne. Wszystkie materiały muszą być atestowane.

Zainteresowała Cię ta tematyka?

Sprawdź podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów